Algemene voorwaarden Tropical Birds Events

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tropical Birds Events zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: www.tropicalbirds.nl
  2. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te

1.  Afkoelingsperiode

Opdrachtgever kan binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van reden en zonder enige financiële verplichting, door per post een ondertekende opzegging te richten aan Tropical Birds Events.

Deze opzegging dient binnen uiterlijk zeven dagen na de totstandkoming van de boeking door Tropical Birds Events te zijn ontvangen. Indien een optreden korter dan 10 dagen voorafgaand aan de datum    van het optreden wordt geboekt, is voormeld annuleringsrecht niet van toepassing.

2.  Betaling van een geboekte show

De betaling van de show vindt plaats voor aanvang van het optreden of uiterlijk 10 dagen voor het optreden per bank, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

3.  Annulering

Indien Opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Tropical Birds Events onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Tropical Birds Events bij annulering van zijn optreden of opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Opdrachtgever:
Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

4.  Prestaties D.J.

De Opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de D.J.. Derhalve zal de D.J. naar beste kunnen presteren. De D.J. heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt de D.J. zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden. Tropical Birds Events behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de D.J. wordt gewaarborgd.

5.  Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur e.d. van Tropical Birds Events zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen nieuwwaarde. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 7 dagen nadat de schade is toegebracht en de factuur is toegezonden. Tropical Birds Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
Ongeacht de aard of oorzaak van de schade, de opdrachtgever vrijwaart Tropical Birds Events voor iedere vorm van aansprakelijk en / of vergoeding van de schade. Dit ongeacht of de schade door de opdrachtgever of een derde wordt geleden.
Mocht Tropical Birds Events om welke reden dan ook volgens Nederlands recht toch gehouden zijn de schade te vergoeden zal de verplichting tot schadevergoeding gemaximeerd zijn tot het factuurbedrag van de overeenkomst met opdrachtgever.

6.  Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de D.J..

7. Buma en Sena en stroomvoorziening

Opdrachtgever vrijwaart Tropical Birds Events voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA- Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA- rechten af te dragen over het optreden van Artiest.

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende stroompunten en wattage.

8.  Oponthoud

Indien de D.J. op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De D.J. zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9.  Schadevergoeding

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding (factuurbedrag), verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar.

10.  Aanwezigheid van trappen tussen de laadlosplaats en de speelplek

De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf door Opdrachtgever aan Tropical Birds Events te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door Opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden. Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door Opdrachtgever kan het optreden geen doorgang vinden tenzij in het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de  laadlosplaats en de speelplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.  Gebruik apparatuur door derden

Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de Opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc is enkel toegestaan na overleg

12.  Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.

Translate »